Wednesday
23.00-23.30
Wednesday
23.30-00.00
Thursday
00.00-00.30